Kazneno i prekršajno pravo

  • zastupanje optuženika, optužene korporacije, žrtava i maloljetnika u predsudskom i kaznenom postupku,

  • zastupanje žrtava u svojstvu tužitelja u kaznenom postupku,

  • pokretanje kaznenih prijava i parničnih postupaka,

  • izvršavanje imovinskopravnih zahtjeva žrtava u kaznenom postupku,

  • podnošenje prigovora protiv kaznenih obaveza,

  • sastavljanje prigovora protiv naloga za plaćanje, zahtjeva za sudsku zaštitu, pritužbi i drugih dokumenata,

  • zastupanje u postupcima pred prekršajnim tijelima i pred sudovima.