Gospodarsko pravo in insolvenčno pravo

  • svetovanje s področja gospodarskega prava in v postopkih ustanovitev družb,

  • sestavljanje gospodarskih pogodb, družbenih pogodb in statutov delniških družb,

  • sestavljanje dokumentacije za preoblikovanja in statusne spremembe v družbah, kot npr. spremembe firme, sedeža in lastništva, sprememba osnovnega kapitala družbe, drugi skupščinski sklepi,

  • zastopanje v gospodarskih sporih,

  • svetovanje in zastopanje v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije,

  • pravo intelektualne lastnine,

  • arbitražno pravo,

  • medijsko pravo.